காலேஜ் இஂக்லீஶ் தமிழ் டீசர் வீட்டில் வைத்து ஸூபர் ஸெக்ஸ்

0 views

நான் ஹையர் எஜுகேஶந் படிக்கும் காலேஜ் பையன். எனக்கு பேண்ங்கலை சுலபமாக மயக்கும் திறமை அதிகமாக இருக்கும். ஏனொட வகுப்பில் என்கிலீஷ்த் டீசர் ஒருத்தி ஆஂடீ போன்று சுப்பெராக இருப்பாள். அவளை பார்த்ததிலிருந்து மயக்கி ஸெக்ஸ் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து வந்தேன்.

ஒரு நாள் அவளின் வீட்டில் சந்தேகம் கேட்பது போன்று சென்றேன். இருவரும் பேட் ரூமில் ஒல்லு ஆதிக்க நேராக சென்று விட்டோம். அவளின் முளையை பிசைந்தபடி செக்ஷியாக பாெசிக்கொண்டு இருந்தேன். அவள் ப்லௌஸ் கழட்டி முளையை வெளியில் எடுத்தேன்,

அவளும் ஏனொட பாண்ட் கழட்டி சூனியை எடுத்து ஆத்திக்கொண்டு இருந்தால் அப்பொழுது மூலை மேல் ஏறி அமர்ந்து சூனியை வாய்க்குள் விட்டு எடுத்து வந்தேன். பின்பு அவளின் ஜாத்தியை விளைக்கி விட்டு சூனியை கருப்பு பூந்டையில் விட்டு ஆழமாக இறக்கி அடித்தேன்.

அவள் பார்க்க பச்சை தேவிதிய போன்று இருந்தால், கூத்தியில் விட்டு அடிப்பதற்கு சுப்பெராக இருந்தது. இந்த தமிழ் டீசர் ஸெக்ஸ் பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க!