காதலி குத்தியில் நிர்வாணமாக ஊது கஞ்சு வர வைக்கிறான்

0 views

கணவன் இளம் பெண்ணை உசர் செய்து வீட்டில் மனைவி இலாத பொழுது கால காதலியை வீட்டிற்கு வர வைத்து ம்யாடர் செய்கிறான். இதில் காதலி சேலம் கொஞ்சி பெண்டி அணிந்து சுதை காண்பித்து படுத்து கொண்டு இருக்கிறாள், கணவன் நேரா அவள் மீது படுத்து சுத்தில் சுன்னியை வைத்து தேக்ிறான்.

பெண்களுக்கு சுத்தில் சுன்னியை வைத்து தேபது மிகவும் பிடித்தமான ஒரு விழயம். இவன் செக்ஷியாக அவள் சுத்தில் சுன்னியை வைத்து தேது காதலையை படுக்க வைத் பெண்டியை கயை சுன்னியை குத்ியில் இறக்கி ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

காதலி சுன்ணி குத்தியில் இறங்கும் பொழுது செக்ஷியாக ஹ்ாா என்று முணருகிறாள், காதலனும் சுன்ணி பூந்டையில் இறங்கும் பொழுது செக்ஷியாக முணருகிறான். காதலி மூலையில் வாய் வைத்து சாப்பி கொண்டே சுன்னியை பூண்டாய் ஊட்டாய்யில் விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

சுன்ணி ஆழமாக காதலி குத்தியில் இறங்குகிறது, அவள் செக்ஷியாக குத்தியை இரு கலகலை தூக்கி காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள் காதலன் அடித்து ம்யாடர் போடுகிறான். காதலன் செக்ஷியாக ஊது கொண்டே இருந்ததில் காதலிக்கு மூது தங்காமல் அவள் குத்தியில் கஞ்சு வருகிறது. இவர்கள் ரூமில் ம்யாடர் அடிக்கும் அழகா பார்த்து மகிழுங்கள்.