சென்னை விபசாரி நிர்வாணமாக ஊது காம படம் எடுக்கிறாள்

0 views

சென்னை விபசாரி செக்ஷியாக ஆண்களுடன் ஊபாதது மட்டும் இலாமல் இவர்கள் உளாசமாக ஊது காம படம் எடுத்து அதை இணைய தளத்தில் விடுகிறார்கள். இந்த ஆஂடீ செக்ஷியாக இருக்கிறாள் அது மட்டும் இலாமல் சுன்னியை வாய்யில் வைத்து சாப்பி உம்பி விடுகிறாள்.

இந்த ஆஂடீ பார்க்க நாடு கதை போன்று இருக்கிறாள், இவள் ஒரு தமிழ் பெண் என்பதால் இவள் செக்ஷியாக சாப்பி ஊபாதது காமமாக இருக்கிறது. காதலன் செக்ஷியாக விபசார ௌந்தயா மூலை குத்தியை காம படம் எடுத்து விட்டு காமம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான்.

ஆஂடீ மூலை செக்ஷியாக இருக்கிறது கருப்பு காம்புகழும் செக்ஷியாகவே இருக்கின்றன, இவளின் செக்ஷியான குத்தியில் வாய் வைத்து நன்றாக னாகி சுகம் தருகியான் அது மட்டும் இலாமல் இந்த ஆஂடீ சுன்னியை செக்ஷியாக வாய்யில் வைத்து உறிண்து உம்பூகிறாள்.

சுன்ணி நான்கு விரைத்ததும் சுன்னியை குத்தியில் விட்டு குதித்து ஊது பூந்டையில் கஞ்சு வர வைக்கிறாள். பின்பு ௌந்தயா படுக்க வைத்து செக்ஷியாக குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊது சுன்ணி கஞ்சை அடித்து வயிற்றில் உத்திறுகிறான். இவர்கள் செக்ஷியாக ஊது காம படம் எடுப்ாதை பார்த்து மகிழுங்கள்.