சென்னை கழல்கிரிலை பாதுகபோது ஊகும் தமிழ்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

சென்னை கழல்கிரில் கஸ்டமர் உடன் படுத்து ம்யாடர் போடுகிறாள், இரு ஆண்கள் விபசாரியை பணம் கொடுத்து செக்ஷியாக ஊகிறார்கள். அதில் ஒரு ஆண் ஊகும் பொழுது அவனது நண்பன் ஊபத்தை செக்ஷியாக காம படம் எடுக்கிறான்.

கணவன் காம வெறி பிடித்தவன் போல கழல்கிரில் குத்தியை ஊது தழுகிறான். நிறைய ஆண்கள் வேகமாக ஊக்க தான் ஆசை பாடுவார்கள், என் என்றாள் அவர்களுக்கு மூடு குறைவாகவே இருக்கும்.

மூடு குறைவாக இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு பொறுமைஇயாக ஊக்க ஆசை வராதது வேகமாக ஊதல் தான் அவர்களுக்கு மூடு அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும்.

இந்த காம வெறி கணவன் தான் மனைவி வேகமாக ஊக்க விட மாட்டிங்கிறாள் என்பதால் கழல்கிரில்கூ காசு கொடுத்து ஹோடெல் ரூமில் அவளை பாதுகபோது ஹார்ட்‌கோர் ஸெக்ஸ் செய்து கஞ்சை குத்தியில் இறக்கும் தமிழ்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் கழல்கிரில் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.