அம்மா சூததில் ஊது கஞ்சு இறக்கும் ஹோட் . போர்ன்

0 views

அம்மா ஸெக்ஸீ சூது வைத்து இருக்கிறாள், இவள் வீட்டில் படுத்து இருக்கும் பொழுது மகன் சூததில் பூளை விட்டு செக்ஷியாக ஊது அனுப வைக்கிறான். நீங்கள் சூததில் ஊகும் சுகத்தை பற்றி தெரிய விலை என்றாள் ஒரு முறை சூததில் ஊது பாருங்கள்.

அதன் பின்பு நீங்கள் சூததில் மட்டும் தான் ஊபீர்கள் குத்தியில் ஊக்கவே தோன்றாது, சூததில் ஊகும் பொழுது அதிகமாக இறுக்கம் கிடைக்கும். இரு ஓடையிலும் ஒரே விதமான சுகம் தான் கிடைக்கும்.

இந்த அம்மா குத்தி பெரிதாக இருப்பதால் இறுக்கம் பாத்தது என்று செக்ஷியாக சூததில் பூளை விட்டு ஊகிறான். அம்மா நாலா கஂபநீ தருகிறாள், சுன்னியை சூததில் முழுவதும் இறக்கி ஊது கஞ்சு இறக்க விடுகிறாள்.

மகன் சொந்த அம்மா சூததில் ஊது அதை காம படம் எடுக்கிறான், செக்ஷியாக சூததில் பூளை முழுவதும் விட்டு ஊது சுன்ணி கஞ்சை சூததில் இறக்கி சொற்க சுகத்தை அனுப வைக்கிறான். ஹோட் ஆனால் போர்ன் வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் பனுங்காள்.