யஂக் ஆஂடீ கூத்தியில் கட்டி பிடித்து ஊகும் ஸெக்ஸ் ஸீந்

0 views

யஂக் ௌந்தயா நான் உசர் செய்து அவள் பூந்டையில் சுன்னியை விட்டு ஊழ் செய்து அதை காம படம் எடுத்தேன், எனக்கு ஊழ் செய்வது என்றாள் அதிகமாக பிடிக்கும்.

என் மனைவி வீட்டில் இலாத நேரம் பார்த்து கல்ல காதல் ௌந்தயா வீட்டிற்கு வர வைத்து அவள் உடன் ஜொல்லியாக எஂஜாய் செய்து காம சுகம் அணு அணுவை அனுப வைத்தேன்.

இந்த மனைவி ஆஂடீ அவள் கணவன் இடம் தோழி வீட்டிற்கு செல்வதாக சோலி விட்டு என் வீட்டிற்கு வந்து படுத்து கூத்தியை காண்பித்து ஊழ் வாங்குகிறாள்.

நான் சுன்னியில் விந்து வரும் வரை விடாமல் வெறி கொண்டு ம்யாடர் அடித்துக்கொண்டே தான் இருத்ேன், அழகாக சுன்னியை நிறைய நிலையில் ஆஂடீ பூந்டையில் விட்டு ஊது விந்து இராக்கிய தமிழ் நாடு அந்தி ஸெக்ஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆஂடீ ப்ஃப் டேப்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.