பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வைஃப் சூது ஆதித்த ஹோட் ஆனால் போர்ன்

0 views

ஏனொட மனைவி கற்பம் அடைந்து விட்டதால் அம்மா வீட்டுக்கு புறப்பட்டு சென்று விட்டால். நான் தினனும் இரவில் அபாசப்ாதம் பார்த்து கையதடித்து சந்தோஷம் அடைந்து வந்தேன். அப்பொழுது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பொண்டாடியை பார்த்தேன்.

அவன் சில மதங்கள் முன்பு வைஃப் தனியாக விட்டு வெள்ளினாடு புறப்பட்டு சென்று விட்டான். அவளும் எனோ போல காமவெரியில் இருப்பாள் என்று அறிந்து கொண்டேன். ஆவலுடன் தொடர்பு வைத்து கொண்டு ம்யாடர் எடுக்க ஆரம்பித்தேன்.

தினனும் இரவில் நீண்ட நேரம் ஸெக்ஸ் விட்டு உறங்கி விடுவோம். எனக்கு ஒரு நாள் சூது ஓடையில் ம்யாடர் ஆதிக்க வேண்டும் என்று ஆசை வந்தது. அவளின் கூத்தி வெள்ளையாக இருந்ததால் எனக்கும் சூது ஓடையை அனுபவிக்க வேண்டும் ஆசை வந்தது.

ஒரு நாள் அவளின் இரண்டு கால்காளியும் விரித்து வைத்து ஹோட் ஆனால் போர்ன் செய்வதற்கு அஶொல் உள்ளே சூனியை விட்டு பலாமணி நேரம் ஸெக்ஸ் செய்து விந்தை ஆழமாக இறகினேன்.