விழுப்புறம் ஆஂடீ வைஜாந்தி செக்ஷியாக உம்பி அடித்து ஊகிறாள்

0 views

விழுப்புறம் ஆஂடீ விஜந்தி செக்ஷியாக கணவனுக்கு தெரியாமல் இளமையான ஆனுதன் கல்ல தொடர்பு வைத்து இருக்கிறாள். இவள் செக்ஷியான மூலை வைத்து இருக்கிரியால் பின்பு அதை விட சுன்னியை செக்ஷியாக வாயில் வைத்து சாப்பி உம்புகிறாள்.

இந்த ஆஂடீ உண்மையில் காட்டு மாழ்ததாக இருக்கிறாள், இவள் சுன்னியை சாப்பி உம்பி சுன்ணி நான்கு விரைத்த உடன் காதலன் மீது ஈரி சுன்னியை குத்தியில் விட்டு வேகமாக குதித்து ஊகிறாள். அப்படி குதித்து ஊகும் பொழுது ௌந்தயின் செக்ஷியாக வட்டமான சுஉதை கையில் பிடித்து சுகத்தை அனுப வைக்கிறான்.

இந்த ஆஂடீ காமமாக இருக்கிறாள் இவளின் குத்தியில் ஏவளவு வேகமாக வேண்டுமானாலும் ஊது கோளளாம், இவள் சுன்னியை உம்புவது மட்டும் இலாமல் படுக்க வைத்து இவள் காதலனை ம்யாடர் போடுகிறாள். பொதுவாக ஆண்கள் தான் பெண்களை போடுவார்கள் ஆனால் இங்கு ஆஂடீ காஹலனை போடுகிறாள்.

ஆஂடீ நிரையை நிலையில் சுன்னிஇயை குத்தியில் விட்டு ஊகிறாள் பிறகு காதலன் ௌந்தயா படுக்க வைத்து ஊது பின்பு டாகீ நிலையில் வேகமாக ஊது சுன்ணி கஞ்சை வர வைிகிறான். ஊகும் பொழுது சுது தாள தலவென்று ஆடுகிறது. இவர்கள் செக்ஷியாக ஊபத்தை பார்த்து மகிழுங்கள்.