வளைந்த பூளை ஆஂடீ கூத்தியில் விட்டு ம்யாடர் போடுகிறான்

0 views

வளைந்த இளமையான சுன்னியை ஆஂடீ உடன் பாத் செய்துகொண்டே கூத்தியில் விட்டு ஊழ் செய்து எஂஜாய் செய்து காம படம் எடுத்து நண்பர்களுக்கு காட்டுகிறான்.

இந்த ஆஂடீ வீட்டில் கணவன் இலாத பொழுது கல்ல காதலனை அழைத்து கூத்தி சுகம் அனுப வைக்கிறாள். இளமையான ஆண் சுன்ணி வளைந்து அழகாக இருக்கிறது, இது போன்று சுன்ணி நிறைய பெண்களுக்கு பிடிக்கும்.

நிறைய ஆண்கள் சுன்ணி வளைந்து இருதாள் பிடிக்காது என்று நினைத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள், ஆனால் பெண்கள் வளைந்த சுன்னியை அதிகமாக பிடிக்கும்.

ஆஂடீ நிறுவான்மமாக குளித்துக்கொண்டே ஊழ் செய்ய வேண்டும் என்று இளம் காதலன் இடம் சோலி அவன் சுன்னியை கூத்தியில் விட்டு ஊக்க விட்டு கஞ்சை கூத்தியில் இறகிகொலும் தமிழ் ஆஂடீ ட்வியர் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் பாத் ஆஂடீ போர்ன் டேப்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.