வட இஂடியா ஜோதிகள் சுத்ில் ஊகிறார்கள்

0 views

சென்னை ஹோடெல் ரூமில் வட இஂடியா காதல் ஜோதிகள் தாங்கி இருக்கிறார்கள். இவர்கள் இருவரும் திருமணம் செய்வதாக முடிவு செய்து இருக்கிறார்கள் பின்பு ரூமில் தணியாாக இருப்பதால் சுகம் தாங்காமல் காமம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். காதாளனின் சுன்ணி 6″” விறைத்து பெரிதாக இருக்கிறது அதை இவள் தனது வாயில் வைத்து சாப்பி உம்பூகிறாள். காதலன் நின்று கொண்டு வேலை சுன்னியை காமித்துக்கொண்டு இருக்க காதலி குதவைத்து அமர்ந்து சுன்னியை வாய்யில் வைத்து உறிண்து சாப்புகிறாள். இந்த காதலனுக்கு பூந்டையில் ஊது வெறுப்பு உண்டானத்தால் இவளது ஆஸான வாய்வில் சுன்னியை விட்டு ஊக்க ஆசைப்படுகிறான். காதலிக்கும் பூந்டையில் ஒத்து வேறபாகவே இருந்தது அவழுங் சுது ஊட்டாய்யில் சுன்னியை விட்டு ஊக்க ஆசைப்படுகிறாள்.