வட இஂடியா ௌந்தயா காய் அடிக்கிறான்

0 views

சென்னையில் வட இஂடியா ஆஂடீ கூடி இருக்கிறாள் இவளது கணவன் இங்கு தான் வெள்ளை செய்கிறான் ஆத்னால் தனது சொந்த உரை விட்டு விட்டு இந்து வந்து தஞ்சம் புகுந்து இருக்கிறார்கள். ௌந்தயின் கணவன் வேலைக்கு சென்று இருக்கும் பொழுது ஆடைகள் விற்க வந்த பையனுக்கு அவளின் மொழி தெரிந்ததால் அவனை வீட்டின் உள்ளே அழைத்து செல்கிறாள். இந்த பையன் துணிகளை விற்பபது போன்று ௌந்தயா ஊக்ளம் என்று திடம் போது இருக்கான். ஆஂடீ இடம் தநீர் கொண்டு வர சொல்லுகிறான் அப்பொழுது தனது பையில் இருந்து பிறவை எடுத்து அவள் திரும்பி வரும் பொழுது கொடுத்து கட்டி பார்க்க சொல்லுகிறான்.

ஆஂடீ அதை வாங்கி படுக்கை அறைக்குள் சென்று புடவையை அவுத்து பிறவை அணிய முடியாமல் காஸ்ட பாடும் பொழுது பையன் உள்ளே சென்று அவளுக்கு பிறவை அணிய உதவி செய்கிறான். அப்பொழுது இருவருக்கும் காம சுகம் அதிகமாக ஆகி கட்டி பிடித்து ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் பக்கத்திலே பேட் இருந்ததால் அதில் படுத்து பிரழுகிறார்கா. தவறாமல் பாருங்கள் பையன் ௌந்தயா எப்படி குற்ரேக்குட் செய்கிறான் என்று