தங்கையுடன் தரமாக ஒத்து கொண்ட ஸெக்ஸ் சுகம்

0 views

என்னுடைய தண்கிகை ஒருநாள் ரூமில் தனியஆே இருக்கும் பொழுது அவள் சுயமாக அவளது பூந்டையில் சுய இன்பம் கண்டு சுகம் பெறுவதை நான் கண்டுபிடித்ததுவிட்டேன். விிட்தில் அவலப் பட்திரி நான் இந்த செயலை சொல்லாமல் இருக்க வெந்தும் என்றாள் என்னுடன் அவள் ஸெக்ஸ் வைத்தததுக்கொள்ள வெந்தும் என்று அவளை நான் விருப்பத்திதிற்கு உள்ளாக்கி கொண்டேன்.

அவளும் என்னுடைய விருப்பத்திதிற்கு கட்டிலில் என்னுடன் ஒரு மட்டும் போஅடுவதற்கு அவள் சம்மதித்த்து கொண்டாள். ஆங்தத நேரத்த்ில் தான் எடுக்கப்பாடத வீடியோ இது. பாரூங்கல் அவளது சிறிய ஆரெஂஜ் பழ முளைகளை நான் என்னுடைய கைகளில் பித்தித்த்துக்கொண்டு அத்தனை சுப்போருத்தாக வைத்தது கொண்டு அவளது பூந்டையில் நான் எக்ிரி எக்ிரி ஒத்து சுகம் கொடுக்கும் இங்த் ஆங்ததரணக்க ஆபாச விதேோவை.

என்னை அவளது காதலனாக நினைத்ததுக்கொண்டு அவளது குததி கிழியும் வரை என்னை அவளை உள்ளே விட்டு ஓஅக்கக விட்டாள். ஆரம்பத்த்ில் வேக்மாக ஒத்த்துக்கொண்ட பின்னர் மெதுவாக என்னுடைய வாேக்ாத்த்ை குரைத்தது கொண்டேன்.

அப்படி செய்யும் பொழுது அவளது முகத்தில் புன்னகையை பாரூங்கல். ஒத்து முடித்ததுவிட்டு இதிே பிோஅல் அடிக்கடி செய்ய வெந்தும் என்று என்னிடம் குஉரினாள். இதுதான் என்னுடைய தண்க்கையுடன் செய்த தமிழ் ஸெக்ஸ் வீடியோ.