தமிழ் பையன் தெழுகு பெண்ணை ஊதான்

0 views

செக்ஷ்யியன தமிழ் பையனும் பின்பு அவிணுடான் வெள்ளை செய்ும் தெழுகு பெண்ணும் ஹோடெல் ரூமில் ஊதார்கள். இந்த பெண்ணின் பெயர் காவித், தமிழ் பையனுதன் வெள்ளை செய்து கொண்டு இருக்கிறாள் பின்பு இவனுடன் சிறிது காலம் தொடர்பில் உள்ளால். அடிக்கடி இவர்கள் காம தாகத்தை தனிப்பதற்கு லாட்ஜ் மற்றும் ஹொட்ேல்கு செல்கிறார்கள். காவித் ஒரு பெரிய ஊழ், இவள் மிருகதனமாக ஊக்ப்படுகிறாள், உண்பையில் காட்டுதனமாக இவளின் பூண்டாய் கிழிகிறது.

பிறகு இவழுடாய கல்ல காதலன் பூந்டையில் ஊது காதலிக்கு சுகம் கொடுக்கிறான். இன்று இவர்கள் ஹோடெல் ரூமில் வில்லாங்குகள் போலவே பேதில் ஊகிறார்கள். காவித் பேதில் படுத்து கொண்டு இருக்க தமிழ் பையன் வளைன் மேல் பின்புறமாக ஏறி ஊதான். இவன் அவழுடாய பூந்டையில் சுன்னியை விட்டு ஊகிறன் பின்பு அவனுக்கு கஞ்சு வரும் வரை விடாமல் ஊது பூந்டையை கிழிக்கிறான்.