டேள்ி பெண் சொத் இஂடியந் சுன்நியாயி அனுபவித்தாள்

0 views

தீம்பி ஒரு இளமையான டேள்ி பெண் அவள் சென்னை BPஓவில் வெள்ளை செய்கிறாள். இவள் இங்கு வந்தது 2016 பின்பு இவள் பெண்கள் ொஸ்தேலில் தாங்கிிிருந்தால். பிறகு இவள் கணேஷ் சுபெறுவிசேரை காதல் செய்து இருந்தால் பின்பு அவன் பெரிய தமிழ் சுன்ணியல் இவளை ஊதன். பின்பக இந்த டேள்ி பெண் அவனின் பெரிய சுன்ணியல் சுகத்தை அடைந்தால்.

இன்று இவர்கள் செறித்து நேரம் ஊதர்கள். இந்த காமாமான டேள்ி பெண் அவனின் சொத் இஂடியந் சுன்னியை ஊத பின்பு அவனை காதலித்தாள். இவள் அதை அடித்து பின்பு உம்பினால், பிறகு அவளை ஊததற்கு அவனிடம் நன்றி கூறினாள்.