தமிழ் ஆஂடீ மௌத் கம் . ஹ்ட் ப்ளொவிஜோப் வீடியோ

0 views

இந்த விடெோவில் கமபசியில் ஒரு அண்ணின் பூளை உம்பும் ௌந்தயா பார்க்க மூட்கிறது. ஒரு அழகான தேவிதிய ௌந்தயா உம்ப விட வேண்டும் கண்ணவு கண்டு கொண்டு இருக்கிறான். அதற்காக பல நாட்கள் முயற்சி செய்து ஒரு தேசி பெந் ௌந்தயா அழைத்து வந்து விடுகிறான்.

ஆவலுடன் ரொம்யாஂடிக் மூடில் ஸெக்ஸ் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறான். ம்யாடர் போடுவதற்கு முன்பு சூனியை சிறந்த ஸெடக்ஶந் கோணத்தில் வைத்து கொளவெண்டும் என்று நினைக்கிறான். அதற்காக முதலில் அந்த ஆஂடீ தேவிதிய கண்களை கட்டி விடுகிறான்.

அவனின் தடியான கருப்பு பூளை மேலும் கீழுமாக அத்டிவிட்டு சூனியின் தோள் கீழே இறங்கியவுதன் பிங்க் நிற மொட்டு போன்ற பகுதியை மென்மையாக உம்பி விடுகிறான். ஒரு கட்டத்தில் ௌந்தயின் உம்பல் உணர்வா தாங்கமுடியாமல் இருத்தி கட்டமாக விந்தை ககி விடுகிறான்.

விந்தை கொஞ்சம் குதித்து விட்டு மீது கீழே விட்டிருக்கும் தமிழ் ப்ளொவிஜோப் வீடியோ பாருங்கள்!