சிவகாசி நண்பன் மனைவியை குதித்து ஊக்க விடும் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ்ன் வீடியொஸ்

0 views

சிவகாசி நண்பன் மனைவியை உசர் செய்து அவள் வீட்டிற்கு சென்று நண்பன் இலாத நேரம் பார்த்து வீட்டிற்கு சென்று மனைவி உடன் தகாத உறவில் இது பாட ஆரம்பித்தேன்.

நண்பன் மனைவி ஒழு என்று தெரிந்ததும் என்னால் எப்படி அவளை ஊக்ளம் இருக்க முடியும், செக்ஷியாக அவள் குத்தியில் என் சுன்னியை விட்டு ஊகும் பொழுது பதுமை முணரா ஆரம்பித்தாள்.

பெண்களை ஊகும் பொழுது முணறிணாள் தான் அதிக சுகமாக இருக்கும், நானும் நன்றாக சுன்னியை அடி பூண்டாய் வரை இறக்கி ஊகும் பொழுது அதிக இன்பம் கிடைத்தது.

பிறகு என் மீது எஅறி அமர்ந்து என் சுன்னியை குத்தியில் விட்டு குதித்து ஊக்க ஆரம்பித்தாள். நண்பன் வந்து விட போகிறான் என்று னீக்தியை தூக்கி செக்ஷியாக குத்தியில் ஊழ் செய்ய ஆரம்பித்த க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ்ன் தமிழ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் வைஃப் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.