சாவித் பாபி அஂகல் உடன் ஊழ் செய்கிறாள்

0 views

சாவித் வீட்டில் கணவன் உடன் இருக்கும் பொழுது அவர் வீட்டிற்கு அஂகல் வருகிறார் என்று சொணாதும் சாவித் அஂகல் உடன் மூடுரு வருடங்களுக்கு முன்பு ஊதத்தை நினைத்து பார்க்கிறாள்.

அஂகல் உடன் ஊதத்தை நினைத்துக்கொண்டே இருவரும் ஏர்‌போர்ட் சென்று ஊங்கிலெலை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து இரு முளையை செக்ஷியாக காண்பித்து ஊங்கிலெலை உசர் செய்கிறாள்.

அஂகல் ரெஸ்ட் எடுக்க செழும் பொழுது சாவித் ரூம் சென்று க்லீந் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாள். அப்பொழுது அங்கு ஒரு ஜெட்டி இருப்பதை பார்த்து அவள் காதலன் உடன் ஊதத்தை நினைக்கிறாள்.

இளம் கால காதலன் உடன் ஊதத்தை நினைத்து மூலை மற்றும் குத்தியில் கையை விட்டு சுய இன்பம் செய்கிறாள். பின்பு ஸரீ காயதி சூதாயும் வெளியில் எடுத்து சுய இன்பம் செய்து அஂகல் இடம் மாட்டிகொளுகிறாள். இதன் முழு எபிஸோட் பார்க்க சாவித் பாபி வீடியொஸ் என்று கூக்லே ஸர்ச் செய்து அதில் வரும் முதல் இடத்தில் இருப்பதை க்லிக் செய்து பார்த்து மகிழுங்கள்.

இந்த தேலெக்ராமே ச்யாநெல் க்லிக் செய்து சாவித் பாபி முதல் எபிஸோட் இலவசமாகவும், புதிய அப்‌டேட் அனிதையும் பார்த்து பின்பு நிறைய ஓப்பேர்கள் இருப்பதையும் நீங்கள் பயன் படுத்திகொளலாம்.