புருஷனை சீடிஂக் செய்து வீட்டு ஓவ்னேறுதன் தமிழ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் படம்

0 views

எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பல வருடங்கள் ஆகிறது. ஏனொட புருஷனா கூட தினனும் ஸெக்ஸ் செய்து போறெ அடித்து விட்டது. எனக்கு புதூசக சூனி பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசையாக இருந்தது. கீழ் வீட்டு ஓநர் என்மீது காம உணர்வுடன் இருப்பதை அறிந்து கொண்டேன்.

ஏனொட கணவனை சீடிஂக் செய்து விட்டு ஓவ்னேறுதன் ஊழ் ஆதிக்க வேண்டும் என்று ப்ளான் செய்தேன். ஒரு நாள் புருஷன் ஆஃபீஸ் சென்ற பிறகு ஏனொட கல்ல காதலனை வீட்டுக்கு அழைத்தேன். அவன் முதலில் கீழே படுத்து ஏனொட கூத்தியை வேகமாக நக்கி லிகிஂக் செய்து விட்டான்.

எனக்கு அந்த நேரத்தில் சொற்ககடில் மிதப்பது போல இருந்தது. பின் எனை டாகீ கோணத்தில் முத்தி போட வைத்து பூந்டையை பலமாக ஒத்து தள்ளிய தமிழ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் படம் பாருங்கள்! பின் எனை படுக்க போட்டு கூத்தியில் கன்சி இறங்க ஒத்த தமிழ் ஆஂடீ வீடியோ பாருங்கள்!