பொண்டாட்டி அக்காவை ரொம்யாந்ஸ் மூடில் ஒத்த ஃப்யாமிலீ தமிழ் ஸ்க்யாஂடல் போர்ன்

ஏனொட பொண்டாட்டி ஸெக்ஸ் விஷையத்தில் கொஞ்சம் வீக் ஆகையால் வெள்ளி பேண்ஙகளுடன் அஃபேர் வசிக்குது ஜொல்லியாக இருப்பேன். எனக்கு வாரம் ஒரு புது பெண்ணை ஒத்து விட வேண்டும் என்று குறிக்கொலாக இருப்பேன். மேலும் அவளோட அக்காவுக்கு ஏனொட கொம்பணியில் ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்தேன்.

இருவரும் அதிக நேரம் ஒன்றாக நேரத்தை செலவழித்து கொண்டு இருப்போம். நாங்க க்லோஸ் பழகி ம்யாடர் போட சென்றோம். வீட்டில் யாரும் இலாத நேரத்தில் அவளை கீழே படுக்க வைத்து ட்ரெஸ் எல்லாம் கழத்தினேன்.

அவளோட பிறவை கழட்டும் போது பெரிய முலைகள் குலுங்கி வெள்ளியில் வந்தது. பின் ஏனொட சூனியை உம்பி விட்டு சுகத்தை கொடுத்தல். அவளோட ஜாத்தியை கழட்டி சூனியை கூத்தியில் விட்டு காமத்தை ஏற்றி அனுபவித்தேன்.

அவளை அணு அனுப்பாவக ரொம்யாந்ஸ் செய்து என் பொண்டாட்டி போல பார்த்து ஒத்து இந்தா உள்ளே இராக்கிய ஃப்யாமிலீ தமிழ் ஸ்க்யாஂடல் போர்ன் பார்த்து எஂஜாய் பண்ணுங்க!