பிசவரம் ஃபாரெஸ்ட் நடுவில் கதலி ஹேரீ புஸீ ஸெக்ஸ்

0 views

எனக்கு இதற்கு முன்பு பல கதளிகள் இருந்தார்கள். பணகரவீட்டு பையன் என்பதால் அடிக்கடி சட்டை மாற்றுவது போன்று லவர்ஸ் மாற்றிக்கொண்டு இருப்பேன். பலபல புது இடங்களில் பெண்களை அழைத்து சென்று ஒக்க வேண்டும் என்று ஆசை வரும்.

அதற்காக இந்த முறை சிதம்பரம் அருகில் உள்ள பிசவரம் ஃபாரெஸ்ட் போட் ஹௌஸ் அருகில் தற்பொழுதிய காதலியை அழைத்து சென்றேன். முதலில் நிர்வாணமாக ஆடைகள் இலாமல் வீடியோ எடுத்து விட்டு பின்னிபு ஒக்ககலாம் என்று முடிவு செய்தேன்.

அந்த கன்னியின் மேல் ஆடையை கழத்தினேன், உள்ளே பிர போடாமல் ஒல்லு எடுப்பதற்கு என்றே தயாராக வந்து இருந்தால். மேலும் இரண்டு யஂக் பூப்ஸ் சுப்பெராக ஷர்ப்ான கோணத்தில் எழுந்து நின்று கொண்டு இருந்தது.

மேலும் மூட் ஏற்றுவதற்கு பாண்ட் கழத்தினேன். அந்த தேவிதிய உள்ள