ஆஃபீஸ் செல்லும் பையன் பக்கத்து வீேட்டு ௌந்தயுடன் பாத்‌ரூம் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

காலையில் விறுவிறுப்பாக ஆஃபீஸ் சென்று கொண்டிருக்கும் நேறாத்த்ில் பக்கதது விிட்தில் இருக்கும் மல்லிகா என்று ஆஂடீ ஒருத்தி அவளது விிித்தினில் கொஞ்சதாம் தன்ணியை பித்தித்தது தர சொல்லி என்னிடம் காேட்துக்கொண்டாள்.

நானும் ஆஂடீ கஷ்டப்பட்டு தண்ணி பிடிக்கிறார்கள் என்று நினைத்தது கொஞ்சதாம் உதவலாம் என்று அவளது விித்து பாத் ரூமிர்க்கு சென்றஎன். உடனாஎ அவளது பாவாதையை செய்துவிட்டு கழற்ரி அவளது பூந்தையை காண்பித்திதால்.

பின்பு என்னை பார்த்திதது “நி தண்ணி பிடிக்க வாேந்திய இடம் என்னுடைய பூந்டைததான் எடுத்த்ு உன்னுடைய தாடியை எடுத்த்ு உளிளே சொருக்கு” என்று சொல்லி அவளது குத்ியை விரித்தது வைத்தது தரையில் பட்டுத்த்ால்.

தானாக வந்து கூத்தியை என்னிடம் காண்பிக்கையில் நான் என்ன சும்மாவா இருக்க முடியும் ஹானும் என்னுடைய முஉடு அெரிய புஉலை எடுத்த்ு ௌந்தயயின் பூந்டையில் ஆழமாக விட்டு விட்டு ஆட்டி ஆவலுடன் பாத்‌ரூம் ஸெக்ஸ் வீடியோ செய்தேன்.