நண்பன் மானவியை உசர் செய்து ரொம்யாந்ஸ் செய்து ஊகும் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ போர்ன்

0 views

நண்பன் மனைவியை வீட்டில் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது அவள் வீதிக்ரு வந்து செக்ஷியாக ரொம்யாந்ஸ் செய்ய ஆரம்பித்தேன். அவள் என் மீது காம ஆசையில் இருக்கிறாள் என்பது எனக்கு தெரிய்ும் எப்பொழுது வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று காத்துக்கொண்டு இருந்தேன்.

குத்தியில் ஊழ் போட ஆசை வந்து விட்டால் நான் அடங்கவதாவன் என்பதால் வீட்டில் எப்பொழுது எல்லாம் என் நண்பன் வேளி ஊருக்கு சென்று இருக்கிறானோ அப்பொழுது எல்லாம் இந்த மனைவியை ஊபெண்.

இந்த முறை ஊபத்தை காம பாட எடுக்கலாம் என்று முதலில் ரொம்யாந்ஸ் செய்து விட்டு ஸரீ தூக்கி பெண்டி காயதி செக்ஷியாக குத்தியில் ம்யாடர் போட ஆரம்பித்தேன்.

மனைவி சேம கஂபநீ கொடுத்தாள், அவளை என் மீது எஅறி குதித்து ஊக்க விட்டேன் பின்பு படுக்க வைத்து குத்தியில் வேகமாக ஊது விந்தை இறக்கி விட்டு ஜொல்லியாக ரொம்யாந்ஸ் செய்த ஸெக்ஸ் வீதிஓ இன் தமிழ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் க்ஷ்ங்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.