மனைவியை கிட்செனில் ஊழ் செய்து ஊம்பாவிதும் ஹோட் போர்ன்

0 views

மனைவி வீட்டில் கிட்செனில் வேலை பார்த்துக்கொண்டு இருந்தால், அப்பொழுது எனக்கு செமாயா மூடு வந்தது அதனால் நான் அவள் பாண்ட் காயதி குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊழ் செய்ய ஆரம்பித்தேன்.

இது போன்று வேலை நேரத்தில் ஊகும் பொழுது இன்னும் அதிகமாக சுகம் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும், அழகாக கௌ நிலையில் சூதா வட்டமாக பிடித்துக்கொண்டு ஊதேன்.

இந்த நிலையில் ஊகும் பொழுது வாட்டம் அதிகமாக கிடைக்கும், சூதா பார்த்து ரசித்துக்கொண்டே ஊகும் பொழுது இன்னும் மூடு தலைக்கு எஅறும்.

பின்பு மனைவி பூந்டையில் விந்து வந்த உடன் நான் அழகாக அவள் வையில் சுன்னியை விட்டு ஊம்ப வைத்து அழகாக சுன்ணி கஞ்சை வாய்க்குள் ஒற்றி குடிக்க வைத்த க்ஷ்ங்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் தமிழ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் க்ஷ்ங்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸீ க்லிப்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.