மதுரை ஆஂடீ மெதுவா செஞ்ச தான் பிடிக்கும் ஸெக்ஸ் டாக் வீடியொஸ்

0 views

மதுரை ஆஂடீ கணவன் உடன் எப்படி எல்லாம் ஊபெண் என்பதை கால காதலன் இடம் சோலி அவன் சுன்னியை விரைக .. இந்த ஆஂடீ செமாயா ஊழ் போடுவேன் என்று சோலி கால காதலனை மூடு ஆகுகிறாள்.

முதலில் வீட்டில் எப்பொழுது யார் யார் ஏழாம் இருக்கிறார்கள் என்பதை சொலுகிறாள் பின்பு இந்த நேரத்தில் நீ வந்தால் என் குத்தியில் உன் பூளை விடலாம் என்று சொலுகிறாள்.

பின்பு கணவனின் சுன்நியாயி ஊம்பி விட்டு நிறைய நிலையில் கணவனை ஊது எஂஜாய் செய்யுவேன் என்றும் சொலுகிறாள். நான் இரவில் ஒரு விபசாரியாக ஆகி விடுவேன், என் கணவனுக்கு அனைத்து வித சுகத்தையும் தருவேன் என்று சொலுகிறாள்.

பிறகு கால காதலன் உடன் ஒரு முறை வந்து படுத்தாள் இத்தனை நாட்களாக என் இவளை ஊககமல் இருந்தோம் என்று எஅங்கும் அளவிற்கு ஊம்பி ம்யாடர் பனுவஎன் என்று சோலி சேம மூடு எஆற்றும் தமிழ்செக்ஷ்டல்க் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.