லிவிங் தொகெஆதேர் ஆகா ஸெக்ஸீ க்ப் உடன் தமிழ் ரொம்யாஂடிக் ஸெக்ஸ்

உங்களது வாழ்க்கையில் எத்தனை காதலிகள் தான் வந்து போனாலும் அந்த முதல் காதல் ஸெக்ஸ் அனுபவத்தை மட்டும் உங்களால் அமிராக்க முடியாது. இப்படி என்னுடைய ஸெக்ஸீ க்ப் உடன் நான் காலேஜ் பருவதினில் நான் அனுபவைத்த ஊழ் ஸெக்ஸ் சுகததினை பட்திரி உங்களிடத்தினில் இன்று நான் பகிர்த்ு கொள்கிறேன்.

அவளை நான் நிர்வாணமாக கண்ட உடன் அவளது அழகினில் முழுவதுமாக அசந்து விட்டேன். கட்டிலில் நாங்கள் இரண்டு பெரும் நிர்வாணமாக என்னுடைய மதியின் மீது அவள் வர்காந்து கொண்டு என்னுடன் ஸெக்ஸ் சுகம் அனுபவித்தாள்.

என்னுடைய தாடியை அவளது கூத்தியின் உள்ளே நான் நூலைத் உடனையே எங்களது தமிழ் ரொம்யாஂடிக் ஸெக்ஸ் அனுபவம் சூடு பிடிக்க தொடங்கியது. அதார்க்கு மேலே அவளை நான் கட்டிலில் மேல் படுக்க போட்டு கணவன் மனைவி முறையை ஆவலுடன் நான் ஒழுது ஸெக்ஸ் சுகம் அனுபவித்தேன்.