ஜேர்ஸி மாடு போல் மூலை வைத்து இருக்கும் சென்னை ஆஂடீ

0 views

பாருங்கள் சென்னை காம வெறி ஆஂடீ சாரணிய தனது உடம்பை நிர்வாணமாக காம படம் எடுத்து கால காதலனுக்கு அனாப்புகிறாள். பின்பு இவளின் செக்ஷியான முளையை பிசைந்து காண்பிக்கிறாள், இவள் சிகப்பு வான னிக்டி அணிந்து இருக்கிறாள் பின்பு பொருமாயாக முளையை பிசைந்து காண்பித்து அதை காயத்துகிறாள்.

இவளின் செக்ஷியான னிக்தியை காயத்திய உடன் அதே வண்ண நிறத்தில் பிர பெண்டி அணிந்து இருக்கிறாள், உண்மையில் இவளின் மூலை பெரிதாக இருக்கிறது. அதை செக்ஷியாக தடவி காண்பித்து பிறவை காயத்துகிறாள்.

ஆஂடீ பிறவை காயத்திய உடன் செக்ஷியான இரு பெரிய முலைகள் வெளியில் வந்து தொங்குகிறது, இவளின் மூலை பெரிதாக இருக்கிறது பின்பு மூலை காம்பும் செக்ஷியாக விறைத்து இருக்கிறது. இவளின் குத்தியில் காதலன் இரவில் வந்து ஊக்க இப்படி உடம்பை நிர்வாணமாக காம படம் எடுத்து அனாப்புகிறாள்.

இவளின் செக்ஷியான முளையை தடவி காண்பிக்கிறாள் பின்பு இவளின் செக்ஷியான் கொழுத்த குத்தியில் கையை வைத்து தேது காண்பிக்கிறாள். நான் நிர்வாணமாக உனக்காக காது கொண்டு இருக்கிறேன் சீக்கிரமாக வந்து என்னை ம்யாடர் செய் என்கிறாள். இந்த காம ஆஂடீ செக்ஷியான ஜேர்ஸி முளையை கன்பிப்பதை பார்த்து ராசியுங்கள்.