தோழியின் வீட்டில் கசமுச நடத்திய தமிழ் ப்ஃப் வீடியோ

0 views

நான் களுரியில் ஒரு அழகான பெண்ணிடம் பாேசி பழகி வந்தேன். ம்யாடர் செய்தால் ஆவலுடன் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்ற வெறியில் இருந்தேன். அடிக்கடி வெள்ளியில் சென்று ரூம் போட்டு ஒக்ககலாம் என்று அழைப்பேன்.

அண்ணல் வெள்ளியில் யாராவது பார்த்து விடுவார்கள் என்று வேண்டாம் என்று சொல்லினால். சரியான வாய்ப்புக்கு காத்துக்கொண்டு இருந்தேன் ஒரு நாள் அவளின் பெற்றோர்கள் ம்யாரேஜ் ஃபஂக்ஶந் சென்று விட்டார்கள். அன்று கர்ல் ஃப்ரெஂட் வீட்டுக்கு சென்று விட்டேன்.

பேதில் நிர்வாணமாக படுக்க வைத்து பூப்ஸ் பிடித்து அழுத்தி பால் குதித்து உடம்பை தடவினேன். சுன்னியை கூத்தியில் விட்டு அடித்து சுகம் கொடுத்தேன் பின்பு ஏனொட சுன்னியை ப்ளொவிஜோப் செய்ய விட்டு சந்தோஷமாக இருந்தேன்.

இறுதியில் தமிழ் டாகீ ஸ்டைல் ஸெக்ஸ் செய்து பெந் தோழியை தீர்ப்தி செய்து பூந்டையில் ஓடையில் கன்சி இராக்கிய ஹோட் ரொம்யாஂடிக் தமிழ் ப்ஃப் வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க! நெங்களும் முயற்சி செய்து பாருங்கள்!