சென்னை பெண் குத்தியை சாப்பி கஞ்சை குடிக்கிறான்

0 views

பாருங்கள் இளமையான சென்னை பெண் அநித தனது காதலனை குத்தியை நாக விடுவதா. இவள் இவனை உஷர் செய்து இவளின் குத்தியில் நன்றாக நாக்கு போட வைக்கிறாள் இவனும் பூண்டாய் கஞ்சை குடிக்க தீவிரமாக விரலை பயன் படுத்தாமல் நாக்ள் உறிண்து னாகி சுகம் தருகிறான்.

இவள் செக்ஷியான ஆடை அணிந்து இருக்கிறாள் பின்பு இவளின் ஆடையை இடுப்பு வரை தூக்கி பெண்டியை காயதி குத்தியில் வாயை வைத்து சாப்பி நன்றாக நாக்கு போடுகிறான். இவளை பார்த்தால் பொறாமையாக இருக்கிறது உளாசமாக குத்தியை காண்பித்துக்கொண்டு நிற்க இவன் அவளின் குத்தியில் நன்றாக நாக்கு போது சுகம் தருகிறான்.

இவனை பார்த்தால் நமது குத்தியில் யாரும் இவனை போல் நாக்கு போது பூண்டாய் கஞ்சு வர வைக்கும் ஆண்கள் இல்லையே என்று அசமாக இருக்கிறது. இவள் உண்மையில் கொடுத்து வைத்தவள் இது போன்ற ஒரு காதலன் கிடைக்க.

பின்பு வெகு நேரமாக குத்தியில் நாக்கு போட்டதில் அநித்தாவுக்கு காம சுகம் அதிகரித்து அவனது வாயில் பூண்டாய் கஞ்சை விடுகிறாள் அதை ஒரு சொத்து கூட விடாமல் நாக்ள் னாகி சாப்பி குடிக்கிறான். இவள் எப்படி குத்தியை காதலன் வாயில் வைத்து கஞ்சை விடுகிறாள் என்பதை பார்த்து மகிழுங்கள்.