பெத்றூமில் தமிழ் ஹௌஸ்‌வைஃப் அண்ணி ஹிடந் க்யாமர ஸெக்ஸ்

0 views

ஒரு தரமான தமிழ் ஹௌஸ்‌வைஃப் என் அண்ணியின் காட்டிலரை காம ஸெக்ஸ் சுகததினை அனுபாவைக்க பல கூச்சல் அனுபவம் உண்டு. ஒரே வீட்டினில் நாங்கள் இருப்பினும் அவள் அனுபாவைக்கும் உல்லாச தருணங்கள் பல உள்ளது. கதவினை சாற்றி கொண்டு அவள் செய்யும் சேட்டைகளை அருகினில் இருந்து ரகசியமாக பார்க்க விரும்பினேன்.

அந்த முயற்சியில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஹிடந் க்யாமர ஸெக்ஸ் அனுபவம் தான் இந்த தொகுப்பு. கதவின் ஓட்டை வழியாக பாஆர்க்கையில் என் அண்ணியின் சூடான கவர்ச்சி சூதினை காண முடிந்தது. அவர்கள் இருவரும் முன்னரே ஆசை தீர ஊழ் போட்டு விட்டு இப்பொழுது சும்மா ரொம்யாந்ஸ் செய்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது.

பிறகு எழுந்துரித்து அவழ்த்து ஜாக்கேடியா அணிந்து கொண்டு ஆடை அணியும் காட்சிக்கிலை கண்டு எஂஜாய் செய்தேன்.