ஆஸ்ட்ரேலிய பெண்ணின் சூததில் ஆழம் பார்த்த ன்றி ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

எனக்கு வெள்ளினாட்து பேண்ஙகளுடன் ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்கள் ஆசையாக இருந்தது. தினனும் இன்ஸ்த மற்றும் பசஎபூக்ில் வெளிநாட்டு பேண்ஙகலுக்கு ஃப்ரெஂட் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பி செக்ஷியாக பாேசி வந்தேன்.

நான் ஒரு இஂடியா பையன் என்பதால் சில ஆஂடீ மற்றும் இளம் பேண்ஙகள் செக்ஷியாக பாேசி வந்தார்கள். ஆஸ்ட்ரேலிய நாட்டில் எனக்கு தெரிந்த ஒருவாள் இருந்தால், அவள் ஒருமுறை டேள்ி வரூவதாக கூறினாள், அந்த பெண்ணை ம்யாடர் போடுவதற்கு டேல்ிக்கு சென்றேன்.

இருவரும் மீட் செய்து விட்டு ஹோடெல் ரூமில் தங்கினோம். அவள் இன்நேர்ச் போடாமல் அருகில் படுத்து இருந்தால், இருவருக்கும் காமம் முற்றியது. ஏனொட சூனி மேல் ஏறி அமர்ந்து கொண்டு வேக வேகமாக ம்யாடர் ஆதிக்க ஆரம்பித்தால்.

பின்பு அவளை நாய் போன்று டாகீ கோணத்தில் பலமாக அடித்தேன். இறுதியில் குபிர படுக்க போட்டு சூது ஓடையில் ஆழமாக சுன்னியை இறக்கி துறுவாரிய ன்றி ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க!