ௌந்தயா ஊது கஞ்சை குத்தியில் இறகுகிறான் அக்கா தங்கையை ஊகிறான்

0 views

பாருங்கள் ௌந்தயா ஊது குத்தியில் சுன்ணி கஞ்சை இருக்குவதை பிறகு அக்கா தங்கை ஒரே நேரத்தில் நாக்கு போது சுன்னியை உம்புவத்தை. முதலில் ஆஂடீ தரையில் படுத்து குத்தியை விரித்து காமிக்கிறாள் அப்பொழுது கணவன் அவளின் குத்தியில் சுன்னியை விட்டு வேகமாக ஊது தழுகிறான் அப்பொழுது அவனுக்கு காம சுகம் தாங்காமல் குத்தியிலே சுன்ணி கஞ்சை இறகுகிறான் அதை குத்தியின் அருகில் காமா எடுத்து சென்று குத்தியில் வடியும் கஞ்சை காமிக்கிரான். பின்பு அக்கா தங்கை ஒன்றாாக காமம் செய்கிறார்கள் இந்த அக்கா கணுவந் மிகவும் கொடுத்து வைத்தவன் சுன்ணி னீதிரு கொண்டு உம்ப காமித்துக்கொண்டு இருக்கிறான்.

அக்கா புருஷன் உளாசமாக மனைவிக்கு சுன்னியை காமித்துக்கொண்டு இருஆகா அக்கா குத்தியில் தங்கை இரு தூடைகளும் நடுவில் தலையை வைத்து குத்தியில் நன்றாக நாக்கு போது கொண்டு இருக்கிறாள். இவள் தனது குத்தியில் நாக்கு போட்டால் மாடுமே அவள் கணவனை ஊக்க அனுமதிபபதாக சொல்லி இருந்ததால் தங்கை குத்தியில் நாக்கு போது பூண்டாய் கஞ்சை குடிக்கிறாள். கணவன் பெரிய சுன்னியை வாயில் விட்டுக்கொண்டு இருக்கிறான். தவறாமல் பாருங்கள் இந்த மனைவி சுன்னியை செக்ஷியாக சாப்பி உம்புவத்தை.