அக்கா மகளுக்கு நாக்கு போட்ட தமிழ் பாத் ஸெக்ஸ் ஃபிஂகரிஂக்

0 views

நான் இதற்கு முன்பு பல பேண்ஙகளின் கூத்தியை கிழிக்க காரணமாக இருந்து இருக்கிறேன். எனக்கு ம்யாடர் போடுவது என்றாள் மிகவும் பிடிக்கும், தினனும் ஒன்று அலது இரண்டு பேண்ங்கலைவது ஸெக்ஸ் செய்து விடுவேன்.

கிராமத்தில் ஏனொட அக்கா மகளை ஒரு முறை பார்த்தேன். அவள் பார்க்க விலேஜ் நாட்டுக்கத்தை போன்று செக்ஷ்யான கோலத்தில் இருந்தால். ஸம்மர் லேவெக்கு ஏனொட சென்னை வீட்டுக்கு வரும்படி கூறினேன். அவளுக்கு ஃபிஂகரிஂக் மற்றும் நாக்கு போட்டு எனக்கு அடிமை ஆகா வேண்டும் என்று நினைத்தேன்.

வீட்டுக்கு வந்த சில நாட்களில் நெருக்கமாக பழகி வந்தேன். அவளுக்கு எனை மிகவும் பிடித்து போனது, ஒரு நாள் பாத்ரூமில் குளிக்க செழும்போது நானும் உள்ளே வந்து விட்டேன்.

முதலில் தயங்கினாள் பின்பு அவளின் கால்களை தூக்கி நிறுத்தி ஃபிஂகரிஂக் செய்தபடி நாக்கு போட்டு உச்சக்தடமாக செய்த தமிழ் பாத் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்! தமிழ் ஃப்யாமிலீ ஸெக்ஸ் செய்யும்போது சுகமாக இருக்கிறது.