19 வயது டீந் பெண்ணை அஂகல் ஸெக்ஸ் செய்யும் தமிழ் ப்லூ ஃபில்ம்ஸ்

19 வயது ஆகும் இளம் பெண் வீட்டில் தனிமையில் இருக்கிறாள், தான் நண்பனின் மகள் வீட்டில் தனிமையில் இருப்பதை தெரிந்துகொண்டு அஂகல் செக்ஷியாக வீட்டிற்கு செல்கிறார். இவன் அவள் காமம் மீது அதிக ஆர்வம் இருக்கிறது என்று கண்டு பிடித்து இருந்தான்.

பொதுவாக இளம் பெண்கள் மீது கை வைத்தாலே அவர்கள் உசர் ஆகி விடுவார்கள், ௌந்டயிகளை விட இளம் பெண்களுக்கு நிறைய மூடு ஈறும். அவர்களை பார்வையாலே பார்த்து மூடு வர வைத்து ஸெக்ஸ் செய்து விடலாம்.

இந்த அஂகல் வீட்டில் திைமையில் இருக்கும் டீந் பெண்ணை சிறிது மயக்கி ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். இவள் உடம்பு சிறிதாக இருந்தாலும் மூலை மிக பெரிதாக செக்ஷியாக இருக்கிறது.

முளையை பிடித்து நான்கு அனுப வைக்கிறான், இந்த பெண் மூலை பெரிதாக பழுது இருப்பதால் முளையை விடாமல் பிடித்து அழுத்ிவித்துக்கொண்த்