விபசார ௌந்டயிகளைன் குத்ியில் ஊது கஞ்சு வரவைக்கிறார்கள்

0 views

பாருங்கள் காம படத்தில் விபசார ௌந்டயிகள் செக்ஷியாக எப்படி குத்தியை டாகீ நிலையில் காமித்து ஊகிறார்கள் என்று. இந்த விபசார ௌந்டயிகள் காம வெறி பிடித்து சுது மற்றும் குத்ியில் சுன்னியை விட்டு ஊகிறார்கள். இந்த விபசதாரிகளின் சுது பெரிதாக உள்ளது பின்பு பூண்டாய் ஊதை கிழிந்து இருக்கிறது. அதில் நாக்கு போது சுன்னியை சுத்ில் விட்டு ஊகிறான் பின்பு வேகமாக ஊக்க முடியவில்லை என்று அவளின் கிழிந்து போன குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊது தாலி சுன்ணி கஞ்சை சுத்ில் அடித்து உத்திறுகிறான்.

பின்பு மற்றொருவன் இவனது சுன்னியை ஆழமாக ஆஂடீ குத்தியில் இறக்கி ஊகிறான் பின்பு ஆபாசமான எழுத்துகளை அவள் மீது எஜுதி அவளை ஊது தழுகிறான். ௌந்டயிகளின் முலைகள் பெரிதாகவும் செக்ஷியாகவும் இருக்கிறது அதை அழுத்தி குத்தியில் ஊது தழுகிறார்கள். விபசதாரிகள் ஏவளவு ஊதலும் குத்தியை காமித்துக்கொண்டு நன்றாக கஂபநீ கொடுக்கிறார்கள். இதில் நிறைய ௌந்டயிகள் நடித்து இருக்கிறார்கள் அனைவரும் வேறு வேறு நீறிலையில் ஊது சுன்ணி கஞ்சை வர வைக்கிறார்கள். இதில் வரும் ௌந்டயிகளின் காம லீலைகளை பார்த்து மகிழுங்கள்.