வீடு வேலைக்காறியை நிக்தை தூக்கி பையன் ஊகிறான்

0 views

சென்னை வீடு வேலைக்காரி முதலாய்யின் பையனுதன் ஸெக்ஸ் செய்கிறாள். இவளுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது ஆனாலும் கணவனுக்கு தெரியாமல் வீட்டில் யாரும் இல்லாத பொழுது பையனோடு செக்ஷியாக ஊகிறாள். இவளது மூலை பூந்டையை பையன் காம படம் மொபைல் காமில் எடுக்கிறான் வேலைக்காரியும் செக்ஷியாக பூந்டையை காமிக்கிறாள். இவர்கள் அடிக்கடி வீட்டில் செக்ஷியாக யாருக்கும் தெரியாமல் ஊகிறார்கள் ஆனால் இந்த வேலைக்காரி முதலாளியுடனும் தாங்காத உறவு வைத்து இருக்கிறாள். முதலில் வேலைக்காரி அவளது செக்ஷியாக உருவத்தை காமிக்கிறாள் பின்பு அடுத்த நாள் னிக்டி அணிந்து இருக்கிறாள்.

முன்பே ஊபத்தற்கு தயாராக பெண்டி எதுவும் அணியாமல் னிக்டி அணிந்து இருக்கிறாள் பின்பு அவளின் னீக்தியை தூக்கி அவளது கருப்பான பூந்டையை காமிக்கிறாள். அதில் காதலன் கை விரல்களை வைத்து விரித்து காமிக்கிரான் இந்த மனைவி காமமாக இருக்கிறாள். பின்பு அவளின் குத்ியில் சுன்னியை விட்டு ஊதுக்கொண்டே அவளின் இதழை சாப்பி ளீப் லாக் செய்கிறார்கள். வெள்ளைகாரி உம்பையில் பார்க்க காமமாக இருக்கிறாள் பின்பு ஊதுமுடித்து அவளின் குத்தியில் சிக்கிக்கொண்ட ஆண் உரையை வெளியில் எடுக்கிறாள். இவர்கள் வீட்டில் ஸெக்ஸ் செய்வதை பார்த்து ராசியுங்கள்.