வட இஂடியா பெரிய முளைக்காரி சுன்னியை மஸாஜ் செய்கிறாள்

0 views

வட இஂடியா பெண் கால காதலன் சுன்னியை பிடித்து மஸாஜ் செய்கிறாள் பின்பு அவளின் பெரிய கொழுது தொங்கும் முலைகளை காமிக்கிறாள். இந்த ஆஂடீ தனது கணவரை விட்டு பிரிந்து சண்டை போது வந்து விட்டால் அப்பொழுது தான் தனது கால காதலனுடம் உளாசமாக இருக்கமுடியும் என்று. இவள் காமம் செய்துகொண்டு இருக்கும் பொழுது அவள் வாளை பார்க்கும் இடத்தில் இருந்து கால் வருகிறது அதில் தான் கணவருடன் வெளியில் வந்து இருக்கிறேன் என்னால் இப்பொழுது வர முடியாது என்று சொல்லுகிறாள். கால காதலன் சுன்னியை பாண்டில் இருந்து வெளியில் எடுத்து காமித்து கொண்டு இருக்கிறான்.

அவனின் சுன்ணி கருப்பாக இருக்கிறது அதில் கையை வைத்து மஸாஜ் செய்து அவன் துடையில் ஆஂடீ அமர்ந்து இருக்கிறாள். அப்பொழுது காதலன் ஆஂடீ த் ஷீர்தைய் தூக்கி முளையை காமிக சொல்லுகிறான். ஆஂடீ த் ஷீர்தைய் தூக்கி காமிக்கும் பொழுது உள்ளே பிர அணியாமல் பெரிய முலைகள் கொழுது கணம் தாங்காமல் கேழே தொங்குகிறது. பாருங்கள் ௌந்தயின் பெரிய கோந்ழுது தொங்கும் முலைகள் மற்றும் காதலன் சுன்னியை தமிழ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்.