இவள் உம்பலை பார்த்தால் சுன்னியில் விந்து வந்து விடும்

0 views

திருமணம் ஆகாத பெண் இடம் ஒரு சுன்னியை கொடுத்தல் அவள் இவள் போலவே வைத்து ரசித்து சாப்பி சாப்பி சுவைபளோ என்று தோன்றுகிறது. இவள் உண்மையில் செக்ஷியாக சுன்னியை சாப்பி உம்புகிறாள், இவள் காதலன் கொடுத்து வைத்தவன் ஏவளவு நன்றாக சாப்பி சுவைக்கிறாள்.

ஐஸ் க்ரீம் கொடுத்தாலும் இவள் இந்த அளவில் சாப்பி சுவைக்க மாடல் நன்றாக உறிண்து வைத்து வைத்து அழகு பார்த்து சப்புகிறாள். இந்த பையன் எப்பொழுதும் இந்த பெண் இருக்கும் வீட்டிற்கு சென்று விடுவான். அவர்கள் வீட்டில் இவள் இருக்கும் அறைக்கு யாரும் வர மாட்டார்கள்.

அதனால் எப்பொழுதும் என்று சென்று பதுமை இடம் சுன்னியை காண்பித்து விடுவான், இவள் சுன்னியை விரும்பி சாப்பி உம்புகிறாள். நிறைய நாட்களாக சுன்னியை பார்த்ததே ஈலாதததால் இவள் இந்த அளவிற்கு சாப்பி சுவைக்கிறாள்.

இவள் உம்பலை பார்த்தால் எந்த ஆநிற்கும் சுன்னியில் விந்து வந்து விடும் அவளவு செக்ஷியாக சுன்னியை சாப்பி உம்புகிறாள். காதலன் நிறைய நேரம் சுன்னிய உம்ப விட்டு பின்பு விந்து வரும் பொழுது அதை செக்ஷியாக சுவைத்து குடிக்கிறாள். இவள் போன்று ஒரு பெண் மனைவியாக வந்தால் அவன் சொற்ககடில் தான் இருப்பான், இவள் உம்புவத்தை நீங்களும் ரசித்து மகிழுங்கள்.