தங்கை குத்தியில் சுன்னியை வைத்து நன்றாக தேக சொலுகிறாள்

0 views

காம வெறி பிடித்து இருக்கும் தங்கை செக்ஷியாக குத்தியில் சுன்னியை வைத்து தேக்ிறாள். இவள் தனது சொந்தக்கார அன்னை உசர் செய்து அவனுடன் ஊகிறாள், ஆனால் இவள் குத்தியில் சுன்னியை வைத்து வேகமாக ஊபாதது போதிறு தேபததில் தான் சுகம் அதிகமாக கிடைக்கிறது என்று தேக சொலுகிறாள்.

அண்ணன் சுன்னியை செக்ஷியாக வைத்து இருக்கிறான், அவனது சுன்ணி முனை சிகாப்பாக பார்க்க காமமாக இருக்கிறது. இவள் முளையை காண்பிக்க விலை ஆனால் குத்தியை மட்டும் காம ஆசையில் காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள்.

அண்ணன் காம படம் எடுத்து கொண்டே குத்தியில்ஸ் சுன்னியை வைத்து தேக்ிறான். பெண்கள் பூண்டாய் சதையில் தான் சுகம் அதிகமாக கிடைக்கும் அதை அண்ணன் தங்கைக்கு சரியாக செய்து சுகம் தருகிறான். பெண்கள் யார் பூந்டையிக்கும் சுன்னியை வைத்து தேய்த்தாள் சுகம் அதிகமாக கிடைக்கும்.

முதலில் பொறுமையாக ஊக்க வந்த அண்ணன் தங்கை சுன்னியை குத்தி மீது வைத்து தே என்று சொல்லி ஆவ்னாய் வேகமாக தேக வைக்கிறாள். நீங்களும் இவன் செய்வது போன்று பூண்டாய் சதையில் சுன்னியை வைத்து தேது சுகத்தை அனுப வைத்து ராசியுங்கள்.

 

Related videos