தமிழ் பையன் செக்ஷ்யான பெண்ணை ளீபிளோக்க் செய்கிறான்

0 views

பாருங்கள் சென்னையில் பங்களோறே பெண் தமிழ் பையனோடு ளீபிளோக்க் செய்து கட்டி பிடித்து ஸெக்ஸ் செய்வதை. இங்தா பெண் பங்களொரில் இருந்து சென்னைக்கு வந்து இருக்கிறாள் இவளது ஆடைகளை செக்ஷியாகவே அணிந்து ஆண்களை மயக்குகிறாள். இவள் தாங்கி இருக்கும் ப்ழடில் பக்கத்து அறையில் இருக்கும் தமிழ் பையனை பார்த்து அவனை காமம் செய்யலாம் என்று அவனுடன் பேசி குற்ரேக்குட் செய்கிறாள். அவளின் செக்ஷ்யான ஆடைகளில் முலைகள் இடுப்பு மற்றும் சுது அழகாக தெரிகிறது அதை பார்த்து மயங்கி அவளின் அறைக்கு தமிழ் பையன் செல்லுகிறான்.

அவன் செல்லும் பொழுது அவள் செக்ஷ்யான ஸெஂட் அடித்து இருக்கிறாள் மட்டும் அவளது படுக்கை அறையில் இருவரும் உள்ளே சென்று கதவை தபால் போது இருக்கிறார்கள். பின்பு பங்களோறே அழகி அவனி இதழில் தாந்தௌ இதழை வைத்து சாப்பி உரித்து ளீப் லாக் செய்கிறாள். தமிழ் பையன் அவளின் மூலையில் தனது மார்பு இடிக்கும் மாறு இரகமாக கட்டிப்பிடித்துக்கொண்டு பேதில் பிரழுகிறான் பின்பு அவளின் இதழை சாப்புகிறான். பாருங்கள் தமிழ் பையன் பங்களோறே பெண்ணை ளீப் லாக் செய்து ஸெக்ஸ் செய்வதை தமிழ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்.