தமிழ் கழல்கிரில் காமவெறி பிடித்து சுன்னியை ஊம்பி ஆனால் ஸெக்ஸ் செய்கிறாள்

0 views

விபசாரி காம வெறி பிடித்து சுன்னியை சாப்பி ஊம்பி விடுகிறாள், இவள் ஊம்பளை பார்க்கும் பொழுதே சுன்னியை இவள் வாய்யில் விட வேண்டும் என்று ஆசையாக இருக்கிறது.

சுன்னியை முகம் முழுவதும் வைத்து தேது செக்ஷியாக முத்தம் செய்து உறிண்து சாப்பி ஊம்ப ஆரம்பிக்கிறாள். இவள் வாய்யில் காதலன் சூனியை விட்டு உளாசமாக ஜொல்லியாக இருக்கிறான்.

சுன்னியை சாப்பி முடித்ததும் சிறிது நேரம் தமிழ் கழல்கிரில் பூந்டையில் சுன்னியை விட்டு ஊகிறான். இவள் ஒரு தேவிதிய என்பதால் குத்தியில் நிறைய ஆண்களின் சுன்னியை விட்டு ஊது கிழித்து வைத்து இருக்கிறாள்.

காதலன் இறுக்கம் பூந்டையில் குறைவாக இருப்பதால் விபசாரி சூததில் சுன்னியை விட்டு ம்யாடர் போட ஆரம்பிக்கிறான். தமிழ் ஆனால் ஸெக்ஸ் செய்வதை தவறாமல் பார்த்து மகிழுங்கள்.