புருஷனை சீடிஂக் செய்து தமிழ் வைஃப் ஃபர்ஸ்ட் நைட் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

ஏனொட புருஷன் பிஸ்நெஸ் விஷையமாக அடிக்கடி வெள்ளியில் சென்று விடுவார். வீட்டுக்கு வந்தாலும் ஒன்று அலது இரண்டு ஶாட் அடித்து விட்டு சீக்கிரமாக உறங்கி விடுவார். எனக்கு கல்யாணம் ஆனாத்திலிருந்து சரியாக ஃபர்ஸ்ட் நைட் கூட நாடக்கவிலை.

ஆகையயால் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட் போன்று வேறு ஆன்ணுடன் ம்யாடர் ஆதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அதற்காக பக்கத்து வீட்டு பையனுதன் நெருக்கமாக பழகி வந்தேன். ஒரு நாள் ஏனொட புருஷனை சீடிஂக் செய்து விட்டு ம்யாடர் அடிக்கலாம் என்று முடிவு செய்தேன்.

வீட்டின் பேட் ரூமுக்கு அவனை அழைத்து வந்தேன். ந்யூட் கோணத்தில் ஆடையை கழட்டி விட்டு வெறும் நகை மற்றும் வளையல் போட்டுக்கொண்டு பெத்றூமில் நிர்வாணமாக படுத்தேன். சூனியில் காஂடம் மாட்டிக்கொண்டு ஏனொட இரண்டு கால்காளியும் தூக்கி பிடித்து பூந்டையில் ஆழமாக ஒத்தன்.

ஏனொட புருஷனை விட ஸூபர் செக்ஷியாக ஒத்து இன்பத்தை வாரிகொடுத்தான். அதன்பின் அடிக்கடி தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் ஸெக்ஸ் செய்து சந்தோஷமாக இருந்த தமிழ் வைஃப் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!