இஂடர்‌வ்யூ வந்த பெண்ணை ஒழுது போதும் தமிழ் ஆஃபீஸ் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

இஂடர்‌வ்யூ ஒன்று இருக்கிறது என்று கேள்வி பத்து னாஅன் என்னுடைய கவர்ச்சி ஆஃபீஸ் ஆடைகளை நான் மாத்திரி கொண்டு சென்றேன். பார்க்கவே பெரிய ஒரு ஆஃபீஸ் ஆகா இருந்தது. இங்கு னாஅன் செயர்ந்து விட்டாள் நன்காக இருக்கும் அதற்காக நான் என்ன வேண்டுமாலும் செயியளாம் என்று னாஅன் முடிவெடுத்தேன்.

னாஅன் சென்றதில் பெரும்பாழாமாக அங்கு பசங்கள் தான் அந்த இண்டேருவிெவியற்க்கு வந்து இருந்தனர். நான் மாடும் தாஅன் அங்கு ஒரு அழகிய பெண்ணாக சென்றிருந்தேன். என்னுடைய முறை வந்த பொழுது நான் கதவினை திறந்து உள்ளே சென்று கதவினை சாற்றி கொண்டேன்.

என்னை பார்த்ததும் உடனே அந்த ம்யாநேஜர் எண்னாடை கீல் குனிய வைத்து என்னுடைய பூந்டையின் உள்ளே அவ்னாதது கையை விட்டு தரமாக மூடு எத்திறினான், பிறகு அவனது இஸ்தத்ிர்க்கு அவன் எனக்கு ஊழ் சுகம் போட்டு விட்டு என்னை அவன் ஒழுது போட்ட தமிழ் ஆஃபீஸ் ஸெக்ஸ் வீடியோ அனுபவம் தான் இது.