மல்லு வேலைக்காரி ட்ரெஸ் தூக்கி ஓநர் அடிக்கும் தமிழ் மைத் ஸெக்ஸ்

0 views

நான் வேலை செய்யும் பல இடங்களில் ஏனொட பல ஓநர் கூட எல்லாம் ஸெக்ஸ் செய்து காம வெறியை தீர்த்து கொளவெண்டும் என்று நினைப்பேன். ஆனால் அவர்களோட தீர்பிதி முடிந்தவுடன் சூனியை தூக்கிக்கொண்டு சென்று விடுவார்கள்.

முதல் ஓநர் கூட னிக்டி போட்டுக்கொண்டு படுத்தேன். ஏனொட முளையை கூட சரியாக பிடித்து பிசையாமல் சூனியை மட்டும் கூத்தியில் விட்டு அடித்து விந்தை உள்ளே இறக்கி விட்டு சென்று விடுவார். அந்த சமயத்தில் விரலை கூத்திில் விட்டு சூயாிஞ்பாம் செய்து கொள்வேன்.

பின் இரண்டாவது தொட்க்ாரன் ஏனொட வீட்டுக்கு வந்து சரீயை கழட்டி மூலை பிசைந்து கூத்தியில் சூனியை ஆழமாக இறக்கி அதிபன். ஏனொட கமபசியை முற்றிலும் தீர்த்து கொள்வதற்கு ஆசைப்பட்டேன்.

ஆகையால் ஒரு நாள் ஓநர் வீட்டுக்கு சென்று அவரை கீழே படுக்க வைத்து மேலே ஏறி மூலை ஆடும் விதமாக எக்ிரி குதித்த ஹோட் ஒல்லு நிறைந்த தமிழ் மைத் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பாருங்கள்