ம்யாட்ரஸ் மேட் கொள்ளேகேள் படிக்கும் லவர் சூததில் தமிழ் ஆஸ் ஃபக்

0 views

எனை எல்லோரும் ஒரு ஆஸ் ஃபகர் என்று செல்லமாக அழைப்பார்கள். எனக்கு சூததில் ஒப்ாத்து என்றாள் மிகவும் பிடிக்கும். அழகிய சூது கொண்ட பேண்ங்கலை உஷர் செய்து மயக்கி சூதா பிடித்து தமிழ் ஆஸ் ஃபக் செய்வதை ஒரு பொழப்ாக வைத்து இருந்தேன்.

எனக்கு அது மிகவும் பிடித்து இருந்தது. ம்யாட்ரஸ் மேட் கொள்ளேகேள் ஃபைநல் யியர் படிக்கும் ரம்யா என்ற ஏனொட ழோவேறாய் ம்யாடர் போட ப்ளான் போட்டேன். அவள் வெள்ளையாக கொழு கொழுவென்று சுப்பெராக க்யூட் எக்ஸ்‌ப்ரெஶந் செய்யும் பெண்ணாக இருப்பாள்.

அவளோட சூததில் ஒக்கும்போது எக்ஸ்‌ப்ரெஶந் பக்க ஆசைப்பட்டேன். இருவரும் ரூம் போட்டு நிர்வாணமாக ம்யாடர் போட்டோம். அப்பொழுது அவளை காவுத்து போட்டு சூதா விரித்தேன். பிங்க் கோலோரில் சிவந்து அழகாக இருந்தது.

சூனியை சூததில் விட்டு அடிக்கும்போது அவளோட முகத்தில் பலவிதமான ரியாக்ஶந் பார்த்து எஂஜாய் செய்த தமிழ் ஆஸ் ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க!