கூறத்திகள் இருவரை இளமையான ஆண்கள் கௌ நிலையில் ஊகிறார்கள்.

0 views

சென்னைக்கு ஒதுக்கு புறமாக இருக்கும் கிராமத்தில் குறத்தி விபசதாரிகளை இளமையான ஆண்கள் பணம் கொடுத்து ஊகிறார்கள். இந்த கூறத்ிகில் 200 றுஉபாய் பணம் வாங்கிக்கொண்டு இவர்களோடு ஊகிறார்கள். இந்த இளமையான ஆண்கள் ஒஸ்டியான விபசதாரிகளை ஊதாள் பணம் அதிகமாக செலவாகும் என்று கூறத்திகளுக்கு பணம் கொடுத்து அவர்களை ஊஊருக்கு ஒதுக்கு புறமாக அழைத்து வந்து ஒரு பாழடைந்த பங்களாவில் வைத்து இருவரும் ஊகிறார்கள். இவர்கள் ஊதுக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவன் ரகசியமாக இவர்கள் ஊபத்தை காம படம் எடுத்து விட்டான்.

முதலில் ஒரு குறத்தியை ஒரு ஆண் ஊதுக்கொண்டு இருக்கிறான் அப்பொழுது அவன் அந்த கூறாததியின் புடைவை மற்றும் பாவாடையை தூக்கி அவளை மாடு நிலையில் வைத்து பூந்டையில் சுன்னியை வேகமாக சொருகி ஊகிறான். பின்பு சிறிது நேரம் கழித்து வேறு ஒரு திசையில் இன்னொருவன் குறத்தியை கௌ நிலையில் ஊதுக்கொண்டு இருக்கிறான். இந்த இரண்டு ஆண்களும் இன்று இவர்களை ஊது சொற்ககடில் இருக்கிறார்கள் பிறகு யாராவது வருகிறார்களா என்றும் பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். பாருங்கள் குறத்தி சுது மற்றும் இளமையான ஆண் அவளை கௌ நிலையில்