கால காதல் கணவன் ௌந்தயா போடுகிறான்

0 views

கால காதலன் கணவன் ஆஂடீ குத்தியை ஊது தழுவதை பாருங்கள், இவள் வெகுளியாக காம படம் எடுத்து ஊகும் பொழுதும் முகத்தை காண்பிக்கிறாள்.இவள் செய்வதே கால காதல் அதிலும் முகம் முழுவதும் காதலாக இருக்கிறது, கால காதல் கணவன் உளாசமாக ௌந்தயா ரொம்யாந்ஸ் செய்து கொண்டே ம்யாடர் போடுகிறான்.

ஆஂடீ ஒன்றுக்கும் கையாலாகாத கணவன் வீட்டில் இலாத பொழுது கால காதலனை வீட்டிற்கு அழைத்து ம்யாடர் போடுகிறாள். பொதுவாகவே ௌந்டயிகள் ம்யாடர் போது கொண்டு தான் இருப்பார்கள். அவர்கல்கு வயதாக வயதாக தான் குத்தியில் அதிகமாக அரிப்பு எடுக்கும்.

இந்த ஆஂடீ செக்ஷியாக படுத்து கொண்டு குத்தியை ஊக்க காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள், கால காதலன் தான் மனைவியை ஊபத்தை விட்டு விட்டு இவள் குதிக்கு அடிமையாக கிடைக்கிறான். இந்த ஆஂடீ குத்தி அவளவு சுகம் தருகிறது என்று தோன்றுகிறது.

ஆஂடீ குத்தியில் வெப்பம் அதிகமாக இருப்பதால் நாம் சிறிது நேரம் ஊதலே சுன்னியி உடனே விந்து குத்தியில் சென்று விடும், இந்த கணவனும் சிறிது நேரம் ஊத உடன் சுன்னியில் விந்து ஆஂடீ குத்தியில் இறங்கி விட்டது. கால காதல் ஜோதிகள் வயதாகியும் ரொம்யாந்ஸ் செய்து ம்யாடர் செய்வதை பார்த்து ராசியுங்கள்.