காமமான தமிழ் ஆஂடீ ஆறைய்யில் ஊக்ப்பட்டால்

0 views

ஹோடெல் ரூமில் தமிழ் நாடு கிராமத்தில் வசிக்கும் அழகான செக்ஷ்யான தமிழ் ஆஂடீ இளமையான காதலனுடன் ஊகிறாள். ௌந்தய்க்கு தெறிிஉம் அவழுடாய காதலன் சொந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவன் என்று. பிறகு இவர்கள் அடிக்கடி சந்தித்து ஊகிறார்கள். ௌந்தயின் பூந்டையை கணவனால் திருப்தி படுத்த முடியவில்ல்லை அதனால் இளமையான சுன்ணி தேவை படுகிறது.

ஆத்னால் ஆஂடீ ஹோடெல் ரூம்கு சென்று இவர்கள் அம்மானமாக இருக்கிறார்கள். ஆஂடீ காதலனை வாய் மற்றும் பூந்டையில் ஊக்க அனுமததிக்கிறாள். பாருங்கள் இந்த விடெோவில் சுன்னியை உம்புவதைும் பின்பு பூந்டையில் சுன்னியை விட்டு ஊபத்தைும். நீங்கள் க்ந்திப்பாக இந்த ஆஂடீ ஊபத்தை விரும்புவீர்கள்.