காலையில் காதலன் உடன் கட்டிலில் வெள்ளைக்காரணுடன் இஂக்லீஶ் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

வெளிநாட்டினில் வேலை செய்வதார்க்கு சென்றதும் நான் மட்டுமே தனியே தங்க வேண்டியதாக இருந்தது. இரவு தனியே உறங்குவதார்க்கு பதிலாக னாஅன் கொஞ்ச என்னுடைய வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் காம சுகததினை சேர்ப்பதற்காக நான் அங்கையே ஒரு காதலனை கண்டறிந்தேன்.

இரவு உறங்கும் பொழுதிதஹெல்லாம் அவன் என் கூட தான் ஒன்றாக உறங்குவான். இரவு எங்களுக்கு மூடு வரும் நேரத்தில் உடனடியாக கட்டிலில் ஸெக்ஸ் ஊழ் சுகம் செய்து எஂஜாய் செய்வோம். இதோ அப்படி தான் அந்த காலையில் என்னுடிடைய முளைகள் மேலே அவனது வாய்யை வைத்து சாப்பி மூடு எட்திரி அப்படியே தொடர்ச்சியாக என்னுடன் ஸெக்ஸ் சுகததினில் ஈடு பத்தாஅன்.

பிறகு என்னை அவன் இதமாக ஒழுது கொண்டு ஊழ் போட்டு ஸெக்ஸ் இன்ப அனுபவம் கொண்டான்.