எரோட் விலேஜ் கர்ல் வந் நைட் ஸ்டண்ட் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

நான் காலேஜ் படிக்கும் டீநேஜ் பெந், பார்க்க ஒல்லியாக இருப்பேன். எனுதான் படிக்கும் பேண்ஙகள் அனைவரும் பல அன்ஙககளுடன் ம்யாடர் போட்டுவிட்டு அவர்களின் ஸெக்ஸ் விதேோவை எனுதான் ஶேர் செய்து கொள்வார்கள்.

அதை பார்க்கும்போது எனக்கு காமவெறி தலைக்கு ஏறி விடும்! காலேஜ் லீவ் நாட்களில் ரிலேடிவ் வீட்டுக்கு சென்றேன். அங்கு ஒரு அஂகல் சுப்பெராக இருந்தார். அவுர் குளிக்கும்போது சுன்னியை பார்த்து விட்டேன். நான் விலேஜ் பெந் என்பதால் ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று அரிப்பு எடுத்தது.

இரவு நேரத்தில் வந் நைட் ஸ்டண்ட் ம்யாடர் போட அஂகல் ரூம் போனேன். அவரை கீழே படுக்க வைத்து ஜாத்தியை மட்டும் கழட்டி, மேலே பிறவை கழத்கமல் ம்யாடர் போட ஸ்டார்ட் செய்தேன். ஏனொட பூண்டாய் ஹேர் கூட ஶேவ் செய்யாமல் இருந்தேன்.

மேலே ஏறி அமர்ந்து மேலும் கீழுமாக எக்ிரி குதித்து, இறுதியில் பூந்டையில் கன்சி வாங்கி சென்ற எரோட் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!