எக்ர் ஹோடெல் ரூமில் மார்நிஂக் மூடில் தமிழ் கபல் ரொம்யாஂடிக் ஸெக்ஸ்

0 views

நானும் ஏனொட கதலியும் பல நாட்களாக ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று கண்ணவு கொண்டு இருந்தோம். ஏனொட கபல் வீடியோ ஸெக்ஸ் சிறந்த விடேோவாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம். அதற்காக இருவரும் மார்நிஂக் நேரத்தில் செமையான மூடில் ஊழ் போட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தோம்.

இருவர் வீட்டிலும் இரண்டு நாட்கள் டூர் செல்வதாக சொல்லிவிட்டு எக்ர் அருகில் உள்ள ஹோடெல் ரூமில் புக் செய்தோம். நைட் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் ஊழ் போட்டு விட்டு மீண்டும் மார்நிஂக் ரொம்யாந்ஸ் மூடில் ஊழ் போட எழுந்தோம்.

கதலி என்மேல் ஏறி படுத்து கொண்டு உதட்டில் ளீபிளோக்க் கிஸ் அதித்தபடி நாக்கினாள். அவளோட ஜாத்தியை விலக்கி பூந்டையில் ஃபிஂகரிஂக் செய்து காமத்தை ஏதிரினேன். அவளின் கூத்தி வெட் ஆகியது, பின் நான் கீழே குனித்து பூந்டையில் லிகிஂக் செய்தேன்.

இருவரும் உச்சக்கட்ட ஸெக்ஸ் மூடில் கட்டிப்பிடித்து பூண்டாய் ஊழ் போட்டு கொண்ட தமிழ் கபல் லவர்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!